Jatkuvan oppimisen tärkeys työelämän murroksessa – Miten kehittää omaa
osaamista asiantuntijana?

Työelämän murroksessa tarve asiantuntijana kehittymiseen korostuu entisestään. Sen
sijaan, että opintojen jälkeen urapolku kulkee tasaisena linjana, asiantuntijatyö on uuden
oppimista läpi elämän. Tulevaisuudessa asiantuntijatyö on vielä vahvemmin erilaisten
työtehtävien parissa työskentelyä eri rooleissa, muodoissa ja eri tahoille. Työelämän murros haastaa työn tekemisen tapoja digitaalisten ratkaisujen tuomista muutoksista
puhumattakaan. Ei olekaan ihme, että osaamisen kehittämisen tulevaisuus kiinnostaa
asiantuntijatehtävissä työskenteleviä sekä asiantuntijaksi tähtääviä kasvatustieteilijöitä.

Miten yksilöiden ja työyhteisöjen osaamista voidaan kehittää niin, että se nojaa
tulevaisuuden osaamistarpeisiin? Miten oppimisesta tehdään työn ohella joustavaa,
saavutettavaa sekä erilaisia tarpeita ja oppijoita huomioivaa?

Parhaimmillaan toimivat osaamisen kehittämisen toimintatavat lisäävät toimijoiden
motivaatiota, sitoutumista ja vahvistavat jopa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tällöin
oppiminen sujahtaa arkeen muuttumatta lisätaakaksi ja -vaatimukseksi työn päälle.
Nykypäivän ja tulevaisuuden työelämässä osaamisen kehittäminen on tärkeää nähdä
investointina, se maksaa kyllä itsensä korkojen kera takaisin.

Miten voit asiantuntijana kohdata muuttuvan työelämän tarpeet?

1. Rakenna oma osaamisidentiteettisi, mutta älä juurru siihen liikaa

Oman osaamis- ja ammatti-identiteetin rakentaminen jo opintojen aikana on tärkeää, jotta opiskelijalle muodostuu selkeä käsitys itsestään osaajana. Osaamisidentiteetti on
vuorovaikutteinen kokemus, jossa korostuu oman osaamisen sanoittamisen ja
tunnistamisen tärkeys. Osaamisidentiteetissä korostuu työelämän dynaamisuus ja
elinikäisen oppimisen merkitys, ja parhaimmillaan se kehittyy työuran jokaisessa vaiheessa.

Lähesty omaa osaamistasi konkretian kautta ja pyri luomaan osaamisesi ympärille selkeitä, toisiaan tukevia kokonaisuuksia. Oletko esimerkiksi hyvä kirjoittamaan? Miten voisit parhaiten hyödyntää sitä työssäsi? Kenties havaitset sellaisia kiinnostavia osaamisalueita, joiden parissa haluat jatkossa kehittyä. Muista myös, että tulevaisuuden unelmatyöpaikkaasi ei välttämättä ole vielä olemassa. Ajattele siis rohkeasti tulevaisuuteen ja ole valmis kehittämään käsitystä itsestäsi osaajana.

2. Kiinnostu ja kokeile uutta! – Luovuutta ja uteliaisuutta unohtamatta

Osaamisen kehittämisen nousevia trendejä ovat ennakointikyky ja luovuus. On tärkeää
huomata oman toimintaympäristön muutokset ja reagoida niihin nopeasti. Nykypäivän
sirpaleinen asiantuntijatyö odottaa asiantuntijalta luovaa ajattelua ja kykyä kehittää ja
kehittyä jatkuvasti. Luovuus vaatii kuitenkin turvallisen toimintaympäristön, jossa on
mahdollista avoimesti jakaa ajatuksiaan. Organisaation ja sen johdon tehtävänä onkin luoda työpaikasta yksilön oppimista ja motivaatiota tukeva ympäristö. Uskalla siis työelämässä kyseenalaistaa vallitsevia toimintatapoja ratkaisukeskeisesti ja rohkeasti.

Lähestyä uteliaasti uusia osaamisalueita, joista kiinnostut. Esimerkiksi digitalisaatio,
teknologiset innovaatiot ja vihreä siirtymä tarvitsevat inhimillistä työelämää luovia
ihmistieteiden näkökulmia, mihin kasvatustieteen opinnot antavat loistavat lähtökohdat.

3. Vuorovaikuta rohkeasti muiden osaajien kanssa

Sosiaaliset, vuorovaikutus- kuin projektinhallintataidot korostuvat sirpaleisen työelämän
edessä. Osaamisidentiteetti kehittyykin juuri vuorovaikutuksessa. Opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat usein kipuilevat sen kanssa, ovatko he tarpeeksi osaavia työelämän pyörteisiin. Työelämä kuitenkin kaipaa uutta ja rohkeaa ajattelua, mitä etenkin vastavalmistuneilla on usein tarjottavana. Kerro rohkeasti omat näkemyksesi opintojen ryhmätöissä tai työpalavereissa, uskalla olla eri mieltä ja toisaalta uskalla olla myös väärässä.

Vaikka opinnot antavat loistavan pohjan työelämälle, ei pidä unohtaa käytännön työelämän kokemuksen tuomaa painoarvoa itsensä kehittämiseen. Vaikka työtä tekemällä tapahtuvan oppimisen sanotaan olevan suurin osa oppimisesta, on myös vuorovaikutuksessa tapahtuva oppiminen oleellista. Kollegoillasi saattaakin olla sinun näkökulmastasi arvokasta hiljaista tietoa, joka parantaa myös omia tekemisen taitojasi. Erilaiset koulutukset kattavat vain kymmenyksen uuden oppimisesta, minkä takia työpaikalla ja sen tarjoamilla sisäisillä oppimismahdollisuuksilla ja työkulttuurilla on olennainen rooli.

Kasvatustieteilijät ovat työelämän moniosaajia, joilla on kaikki edellytykset toimia jatkuvan oppimisen puolesta puhujina juuri nyt. Uskalla siis visioida, kokeilla ja toimia itse suunnannäyttäjänä, jotta tulevaisuuden työelämässä oppimisella ja osaamisen kehittämisellä on erottamaton paikka osana työn arkea!

Henriina Rantala
Järjestökoordinaattori
Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry

Vastaa

%d