Hallitusjäsenten roolit

Puheenjohtajisto

Puheenjohtajiston SKOLilla muodostaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja huolehtii hallituksen toiminnasta, kutsuu hallituksen koolle ja puheenjohtaa hallituksen kokouksia. Varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajan tehtäviä ja auttaa edellä mainituissa tehtävissä siten, kuten he yhdessä sopivat. Yhdessä he edustavat liittoa ja toimivat sen kasvoina, sekä voivat olla myös yhteydessä yhteistyötahoihin ja auttaa sopimusneuvotteluissa. Liitto pitää vuosittain myös (vähintään) kaksi yhdistyksen kokousta, jotka puheenjohtaja kutsuu koolle. Puheenjohtajiston vastuulla on myös hallituksen hyvinvointi, ja etenkin varapuheenjohtaja on tavanomaisesti huolehtinut hallituksen virkistäytymisistä.

Talousvastaava

Puheenjohtajisto hoitaa yhdessä talousvastaavan kanssa SKOLin taloutta. Talousvastaava hallinnoi liiton rahaliikennettä, tekee kirjanpidon ja seuraa laaditun talousarvion toteutumista. Talousvastaavalla on tärkeä rooli yhdistyksen talouden seurannassa ja suunnittelussa. Hän laatii tilikauden päätyttyä myös tilinpäätöksen, ja laatii myös seuraavan vuoden talousarvion yhdessä puheenjohtajiston kanssa.

Sihteeri

Sihteeri tukee puheenjohtajistoa kokousjärjestelyissä. Sihteerin vastuulla on kirjata kokousten pöytäkirjat ja hän myös allekirjoittaa kokousten pöytäkirjat yhdessä puheenjohtajan kanssa. Sihteerin vastuulla on oikeellinen dokumenttien ja pöytäkirjojen arkistointi ja halutessaan myös hallituksen sähköpostin hallinnointi sekä muut juoksevat asiat.

Edunvalvontavastaava

Uutena tehtäväalueena SKOLilla on edunvalvonta, jonka vastaavan tehtävänä on kansallisen tason edunvalvonta. Tärkeää on seurata kasvatustieteilijöiden koulutuksen tilaa eri kaupungeissa ja laatia tarvittaessa kannanottoja. Liitto on jäsenjärjestöjen apuna isommissa ongelmatilanteissa. Tietoa voidaan kerätä esim. kaupunkikyselyillä. Opiskelijoiden kuuntelu on myöskin edunvalvonnassa ensiarvoista, jotta opiskelijoiden kokemus saadaan kuuluviin valtakunnallisella tasolla.

Viestintävastaava

Viestintävastaava koordinoi SKOLin kaikkea ulkoista viestintää ja tuottaa sisältöä SKOLin eri kanaviin: Instagram, Facebook, LinkedIn ja verkkosivut. Lähtökohtaisesti viestinnästä vastaa vähintään kahden hengen tiimi, joka huolehtii sisällön ajankohtaisuudesta, laadusta ja yhtenäisestä visuaalisesta ilmeestä. Viestintätiimi voi myös avustaa muuta hallitusta viestinnän toteuttamisessa. Viestinnän tukena ovat laaditut viestintäsuunnitelmat, -ohjeet ja brändipaketit, jotka viestintävastaava saa käyttöönsä.

Kaupunkivastaava

Kaupunkivastaava toimii ainejärjestöjen SKOL-vastaavien koordinaattorina ja pyrkii toiminnallaan lisäämään jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä ja kehittämään liiton toimintaa suhteessa kaupunkeihin. Kaupunkivastaava pitää huolen, että tieto liikkuu järjestöiltä liitolle ja päinvastoin. Hän myös auttaa jäsenjärjestöjä vuosittaisten isojen tapahtumien organisoinnissa.

Työelämävastaava

Työelämävastaavan tehtävänä on lisätä kasvatustieteilijöiden työelämätietoutta erilaisten projektien ja tapahtumien avulla. Lähtökohtaisesti työelämän parissa toimii vähintään kahden hengen tiimi. Tiimin tehtävänä on kehittää kasvatustieteiden brändiä ja toimia yhteistyössä niin alumnien kuin opiskelijoiden kanssa. Aiemmin työelämätiimi on järjestänyt erilaisia koulutuksia, paneelikeskusteluja, approja ja ekskursioita sekä kyselyitä. Työelämävastaavan vastuulla on myös hallinnoida ja kehittää SKOLin palveluita, kuten mentorointiohjelmaa.

Yhteistyövastaava

Yhteistyövastaava huolehtii yhteydenpidosta yhteistyötahojen kanssa, ja on vuoden alussa neuvottelemassa yhteistyösopimuksia yhdessä puheenjohtajan kanssa. Vastaava tuo SKOLin kokouksiin yhteistyötahojen kuulumiset ja hoitaa yhteistyösuhteita. Hän varmistaa omalla toiminnallaan sen, että neuvoteltujen yhteistyösopimusten ehdot täyttyvät toimintakauden aikana ja delegoi niiden sisältötehtäviä tarvittaessa muille hallituksen jäsenille. Pestiin voi liittyä myös yhteistyötapahtumien järjestämistä sopimuksesta riippuen.

EPALE -lähettiläs

EPALE-lähettiläs toimii yhteistyössä EPALEn kanssa ja jakaa tietoa siitä liiton jäsenille. Tarkoitus on tukea jäsenistöä EPALE-foorumin käyttöönotossa jo opiskeluaikana. EPALE-lähettiläs tekee läheistä yhteistyötä Opetushallituksen kanssa ja laatii vuoden alussa yhteistyösopimuksen. EPALE-lähettiläs laatii myös vuoden alussa itselleen toimintasuunnitelman, jonka perusteella toiminta tapahtuu toimikauden aikana. Yhteistyösopimuksesta ja toimintasuunnitelmasta riippuen EPALE-lähettiläs voi mm. kirjoittaa blogeja, osallistua aikuiskasvatusta käsittelevään keskusteluun EPALEssa tai vetää työpajoja. Lähettilään rooliin voi kuulua jonkin verran matkustamista Suomessa.

Podcast -vastaava

SKOL tuottaa omaa alumnipodcastia Perjantain SKOLaus, joka käsittelee ensisijaisesti työelämäasioita ja alumnien uratarinoita. Lähtökohtaisesti vastaavan tukena on useamman hengen tiimi, ja podcast-vastaava koordinoi tämän tiimin toimintaa. Vastaavan vastuulla on podcastin toiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteuttaminen: vieraiden kontaktointi, jaksojen käsikirjoittaminen ja nauhoittaminen sekä editointi ja julkaisu Spotifyssä. Podcast-vastaava huolehtii myös yhdessä viestinnän kanssa podcastin markkinoinnista.

Toimihenkilöt

Vuosittain SKOLin hallituksen tukena toimii yksi tai useampi toimihenkilö. Toimihenkilö ei ole hallituksen jäsen, mutta voi toimia vastaavissa tehtävissä. Etenkin podcastin ja työelämätoiminnan pariin on helppo hakeutua toimihenkilöksi. Toimihenkilöksi voi myös hakea, jos haluaisi keskittyä johonkin tiettyyn projektiin SKOLin alaisuudessa. Toimihenkilöt haetaan aina toimikauden alussa, mutta kiinnostuksen voi osoittaa missä vaiheessa vuotta tahansa!

%d bloggaajaa tykkää tästä: