1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto ry. Liiton kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä Liitto. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallisissa yhteyksissä lyhennettä SKOL.

2§ LIITON KIELI

Liiton virallinen kieli on suomi.

3§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Liiton tarkoituksena on 1) toimia Suomen tiedekorkeakoulujen kasvatustieteiden opiskelijoiden yhdistysten keskuselimenä, 2) brändätä kasvatustiedettä omana tieteenalana ja koulutuksena sekä 3) toimia alansa opiskelijoiden edunvalvojana.

Jäsenyhdistystensä keskuselimenä Liiton tavoitteena on lisätä sen piirissä toimivien opiskelijajärjestöjen yhteistoimintaa, tehdä kaupunkien välisestä yhteistyöstä helppoa toimimalla linkkinä järjestöjen välillä sekä toteuttaa jäsenyhdistysten jäsenille yhteistä toimintaa.

Liitto brändää kasvatustieteitä välittämällä tietoa siitä, mitä kasvatustieteilijöillä on tarjota työmarkkinoille, mitkä ovat kasvatustieteilijöiden vahvuuksia ja mistä kasvatustieteiden opinnot koostuvat. Lisäksi tavoitteena antaa arvokasta tietoa niin korkeakouluihin hakeville, kuin kasvatustieteilijöistä yhteistyökumppaneina tai työntekijöinä hyötyville tahoille.

Edunvalvojana Liitto seuraa kasvatustieteilijöiden koulutuksen tilaa, opiskelijoiden hyvinvointia sekä alamme työllisyyttä. Liitto tekee tarpeen mukaan selvityksiä, aloitteita, kannanottoja sekä antaa lausuntoja jäsenjärjestöjensä opiskelijoiden hyväksi.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi Liitto järjestää opiskelijatapahtumia sekä suorittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi Liitolla on oikeus kantaa syyskokouksessa vahvistettuja yhdistyskohtaisia jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoreja ja huvitilaisuuksia, järjestää maksullisia luentoja ja muita sen kaltaisia maksullisia tilaisuuksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

4§ JÄSENET

1. Varsinaiset jäsenet

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat Liittyä kaikki Suomen tiedekorkeakoulujen kasvatustieteiden opiskelijoiden rekisteröidyt yhdistykset.

Liiton varsinaiset jäsenet hyväksyy Liiton kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän tulee tehdä hallitukselle kirjallinen anomus kokouskutsun lähettämiseen mennessä. Varsinaisia jäseniä kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistyksiksi.

2. Kannatusjäsenet

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yksityinen henkilö tai Suomessa rekisteröity oikeushenkilö, joka haluaa tukea Liiton tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenen hyväksymisestä päättää hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua jokainen yksityinen tai muu Suomessa rekisteröity oikeushenkilö, joka on erityisellä tavalla työskennellyt Liiton hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää Liiton kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.

5§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota Liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta Liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Liiton kokous voi katsoa varsinaisen jäsenen eronneeksi Liitosta, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan edellisellä eikä kuluvalla tilikaudella.

Kannatusjäsenellä on oikeus erota Liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta Liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Kannatusjäsenen ero astuu voimaan seuraavan tilikauden alusta lähtien.

Liiton kokous voi katsoa kannatusjäsenen eronneen Liitosta, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan edellisellä eikä kuluvalla tilikaudella.

Liiton kokous voi erottaa jäsenyhdistyksen kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä, mikäli jäsen

 1. on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; tai
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
 3. ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

6§ JÄSENMAKSU

Jäsenyhdistyksiltä sekä kannatusjäseniltä kerätään vuosittain jäsenmaksu toiminnan rahoittamiseksi. Jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kaudelle päätetään syyskokouksessa.

7§ HALLITUS

Liiton hallintovaltaa käyttää hallitus. Hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja yhdestä yhdeksään (1–9) muuta varsinaista jäsentä sekä nollasta kahteen (0–2) varajäsentä. Jäsenet valitaan syyskokouksessa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Varajäsenet ovat yleisiä varajäseniä ja heidän toimikautensa on hallituksen tapaan kalenterivuosi.

Hallitus voi harkintansa mukaan nimetä toimihenkilöitä toimikauden aikana avustamaan hallitusta yhdistyksen sääntöjen 3 § mukaisessa toiminnassa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kerran (1) kerran vuodessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle myös, jos kaksi kolmasosaa (⅔) hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Koolle kutsuminen on suoritettava kirjallisesti tai muulla hallituksen yhdessä päättämällä tavalla seitsemän (7) vuorokauden kuluessa pyynnön saapumisesta ja vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouspäivää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, näiden joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden, tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsenen on erotessaan toimitettava Liiton hallitukselle tai puheenjohtajalle kirjallinen eroanomus. Mikäli jäsenen erotessa hänellä ei ole käytettävissä Liiton kokouksen valitsemaa varajäsentä ja hänen toimiessa hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, sihteerinä tai taloudenhoitajana, on hallituksen uuden jäsenen valitsemiseksi tai hallitusten toimijoiden roolien muuttamiseksi kutsuttava koolle Liiton sääntöjen yhdennentoista (11§) pykälän mukainen Liiton ylimääräinen kokous neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun eroanomus on käsitelty hallituksen kokouksessa tai se on saapunut puheenjohtajan käsittelyyn.

8§ LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Liiton hallitus voi myös valtuuttaa henkilön yksin kirjoittamaan Liiton nimen.

9§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

10§ LIITON KOKOUKSET

Liiton kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään puolet yhdistyksen jäsenyhdistyksistä.

Liitolla on kaksi (2) sääntömääräistä kokousta; kevätkokous, joka on pidettävä toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.

Liiton ylimääräinen kokous pidetään, kun Liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yksikin jäsenyhdistys sitä esittämäänsä asiaa varten vaatii. Vaatimus on osoitettava kirjallisesti hallitukselle, jonka on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle neljäntoista (14) vuorokauden sisällä vaatimuksen saapumisesta.

Mikäli Liiton jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian Liiton kokouksen tai ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on sen siitä kirjallisesti ilmoitettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta Liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Liiton kokous voi ottaa käsiteltäväkseen muita kuin kirjallisesti toimitetussa kokouskutsussa eriteltyjä asioita ainoastaan Liiton kokouksen yksimielisellä päätöksellä.

Liiton kokouksessa on jokaisen jäsenyhdistyksen edustajalla äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kannatus- ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta. Jokaisella jäsenyhdistyksellä voi olla vain yksi (1) äänioikeutettu yhdistyksen kokouksessa. Jäsenyhdistyksen on annettava valtakirja edustajalleen yhdistyksen kokoukseen.

Edustajien lisäksi kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kannatus- ja kunniajäsenillä. Lisäksi kaikilla jäsenyhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mikäli kokous ei toisin päätä. Kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

Liiton kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kuitenkin arpa.

11§ LIITON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Liiton kokoukset kutsuvat koolle hallitus. Kokouskutsut on toimitettava kirjallisesti jäsenille viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse. Kokouskutsu on myös nähtävillä Liiton nettisivuilla.

12§ LIITON KOKOUKSET

12.1 Kevätkokous

Liiton kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

 

12.2 Syyskokous

Liiton syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Valitaan ensi toimikauden hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja yhdestä yhdeksään (1–9) muuta varsinaista jäsentä sekä nollasta kahteen (0–2) varajäsentä.
  6. Valitaan yhdestä kahteen (1–2) toiminnantarkastajaa ja yhdestä kahteen (1–2) varatoiminnantarkastajaa
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
  8. Vahvistetaan Liiton jäsenmaksun suuruus
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  10. Kokouksen päättäminen

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Liiton purkamisesta on tehtävä Liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa käytetään Liiton varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.