Tervetuloa SKOLin mentorointiohjelman sivulle!

SKOL alkoi vuonna 2020 organisoimaan valtakunnallista kasvatustieteilijöiden mentorointiohjelmaa. Ohjelman tarkoituksena on tuoda työelämää lähemmäs opintoja, tukea opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden työllistymistä sekä tarjota inspiroiva ja hyödyllinen kokemus niin ohjelmassa mukana oleville alumneille kuin opiskelijoillekin.

Ohjelmassa työelämässä olevat alumnit (eli “mentorit”) mentoroivat ja jakavat kokemuksiaan opintojensa loppuvaiheessa oleville kasvatustieteiden opiskelijoille (eli “aktoreille”). Alumneista ja opiskelijoista muodostetaan mentorointipareja tai -ryhmiä. Ohjelma koostuu parien/ryhmien tapaamisista sekä SKOLin vetämistä yhteisistä tapaamisista.

Mentorointiohjelmamme pilotti käynnistyi lokakuussa 2020 ja jatkuu maaliskuuhun 2021. Kiitos kaikille ohjelmaan hakeneille ja mukaan lähteneille mentoreille ja aktoreille! Ilmoitamme uuden ohjelman alkamisesta tällä sivulla!

Mikä Mentorointiohjelma?

Mentoroinnin tarkoituksena on tukea loppuvaiheen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymistä. Se on konsepti, joka tuo työelämää erityisellä tavalla lähemmäs opintoja. Mentorointi tapahtuu useimmiten kahden henkilön välisinä tapaamisina niin, että toinen toimii mentorina (opettaja, valmentaja, kannustaja, asiantuntija) ja toinen aktorina (oppilas, valmennettava).

Karjalainen ym. (2006, 96) ovat tiivistäneet mentoroinnin ”ammatilliseksi ohjaussuhteeksi, jossa erilaista osaamista ja kokemusta omaavat henkilöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään tavoitteena toisen osapuolen (aktorin) opastaminen ja auttaminen työhön liittyvissä kysymyksissä”.

Mentoroinnille ei kuitenkaan ole olemassa yksiselitteistä määritelmää ja jokainen mentorointisuhde muodostuu omanlaisekseen. Mentoroinnissa molemmilla, sekä aktorilla että mentorilla, on omien päämäärien lisäksi yhteisiä tavoitteita, joita kohti kuljetaan avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin avulla. Tämän vuoksi erityisen tärkeänä voidaan pitää eri näkökulmista käytyjä keskusteluja sekä sitoutumista yhteiseen prosessiin. Olennaista on aktorin halu kehittyä ja mentorin halu auttaa. Mentoroinnin yhtenä tärkeänä päämääränä voidaan nähdä se, että aktori saa oman uransa rakentamiseen ideoita sekä sparrausta työelämään siirtymiseen, jolloin työkentästä muodostuu selkeämpi kuva ja omat unelmat selkeytyvät.

Miksi kannattaa lähteä mukaan?

 

Lähteet:

Karjalainen, M., Heikkinen, H. T., Huttunen, R. & Saarnivaara, M. 2006. Dialogia ja vertaisuus mentoroinnissa. Aikuiskasvatus 2, 96–103.

%d